POLÍTICA DE PRIVACITAT

Quars Andorra es troba profundament compromès amb el compliment de la normativa espanyola i europea de protecció de dades de caràcter personal, i garanteix el compliment íntegre de les obligacions disposades, així com la implementació de les mesures de seguretat disposades en el Reglament General de Protecció de Dades (RGPD) (UE) 2016/679 i en Llei orgànica 29/2021, de 28 d’cotubre, sobre protecció de dades i drets digitals (LOPD i GDD, d’ara endavant LOPD).

De conformitat amb aquestes normatives, informem que la utilització del nostre blog pot requerir que es facilitin certes dades personals a través de formularis de registre o contacte, o mitjançant l’enviament d’emails, i que aquests seran objecte de tractament per Quars Andorra, Responsable del tractament, les dades del qual són:

 • Denominació social: JAMO, SLU
 • NRT: L-700595-J
 • Domicili Social: Av. Meritxell 75, Edifici Quars. AD500 Andorra la Vella. (Principat d’Andorra)
 • Telèfon: (+376) 874 900
 • Email: info@quarsandorra.com

OBTENCIÓ I TRACTAMENT DE DADES PERSONALS

Una dada personal és qualsevol informació relativa a una persona: nom, email, domicili, telèfon, NIF/NIE… Addicionalment, quan un Usuari visita el nostre lloc web, determinada informació s’emmagatzema automàticament per motius tècnics, com l’adreça IP assignada pel seu proveïdor d’accés a Internet.

Quars Andorra, com a Responsable del Tractament, té el deure d’informar els Usuaris del seu lloc web sobre la recollida de dades de caràcter personal que poden dur-se a terme, bé sigui mitjançant l’enviament de correu electrònic o en emplenar els formularis inclosos en el lloc web.

S’obtindran únicament les dades precises per a poder realitzar el servei contractat, o per a poder respondre adequadament a la petició d’informació realitzada per l’Usuari. Les dades recaptades són identificatius i corresponen a un mínim raonable per a poder portar a terme l’activitat realitzada. En particular, no es recullen dades especialment protegides en cap moment.En cap cas es realitzarà un ús diferent de les dades que la finalitat per als quals han estat recaptats.

MESURES DE SEGURETAT

S’informa els Usuaris d’aquesta web que Quars Andorra ha adoptat les mesures de seguretat tècniques, organitzatives i de seguretat al nostre abast per a evitar la pèrdua, malament ús, alteració, accés no autoritzat i robatori de les dades, i que garanteixen així la confidencialitat, integritat i qualitat de la informació continguda en aquestes, d’acord amb el que s’estableix en la normativa vigent en protecció de dades. Les dades personals que es recullen en els formularis són objecte de tractament, únicament, per part del personal de Quars Andorra o dels Encarregats del Tractament designats.

El Lloc web de Quars Andorra compta a més amb un xifrat SSL, que permet a l’Usuari l’enviament segur de les seves dades personals a través dels formularis de contacte o registre del lloc web.

VERACITAT DE LES DADES

L’Usuari manifesta que totes les dades facilitades per ell són certs i correctes i es compromet a mantenir-los actualitzats. L’Usuari respondrà de la veracitat de les seves dades i serà l’únic responsable de quants conflictes o litigis poguessin resultar per la falsedat d’aquests. És important que, perquè puguem mantenir les dades personals actualitzades, l’Usuari informe a Quars Andorra sempre que hi hagi hagut alguna modificació en aquests

DRETS DE L’USUARI

La LOPD i GDD i el RGPD concedeixen als interessats la possibilitat d’exercir una sèrie de drets relacionats amb el tractament de les seves dades personals. Per a això, l’Usuari haurà de dirigir-se, aportant documentació que acrediti la seva identitat (DNI o passaport), mitjançant correu electrònic a info@quarsandorra.es, o bé mitjançant comunicació escrita a l’adreça que apareix en el nostre Avís Legal. Aquesta comunicació haurà de reflectir la següent informació: nom i cognoms de l’Usuari, la petició de sol·licitud, el domicili i les dades acreditatives.

L’exercici de drets haurà de ser realitzat pel propi Usuari. No obstant això, podran ser executats per una persona autoritzada com a representant legal de l’Usuari, aportant-se la documentació que acrediti aquesta representació.

L’Usuari podrà sol·licitar l’exercici dels drets següents:

 • Dret a sol·licitar l’accés a les dades personals, que és el dret a obtenir informació sobre si les seves pròpies dades de caràcter personal estan sent objecte de tractament, la finalitat del tractament que, en el seu cas, s’estigui realitzant, així com la informació disponible sobre l’origen d’aquestes dades i les comunicacions realitzades o previstes d’aquests.
 • Dret a sol·licitar la seva rectificació, en cas que les dades personals siguin incorrectes o inexactes, o supressió de les dades que resultin ser inadequats o excessius.
 • Dret a sol·licitar la limitació del seu tractament, i en aquest cas únicament seran conservats per Quars Andorra les dades estrictament necessàries per a l’exercici o la defensa de reclamacions.
 • Dret a oposar-se al tractament: es refereix al dret de l’interessat al fet que no es dugui a terme el tractament de les seves dades personals o se cessi en el mateix en els supòsits en què no sigui necessari el seu consentiment per al tractament, que es tracti de fitxers de prospecció comercials o que tinguin la finalitat d’adoptar decisions referides a l’interessat i basades únicament en el tractament automatitzat de les seves dades, tret que per motius legítims o l’exercici o la defensa de possibles reclamacions s’hagin de continuar tractant.
 • Dret a la portabilitat de les dades: en cas que vulgui que les seves dades siguin tractades per una altra empresa, Quars Andorra li facilitarà la portabilitat de les seves dades en format exportable.

En el cas que s’hagi atorgat el consentiment per a alguna finalitat específica, l’Usuari té dret a retirar el consentiment en qualsevol moment, sense que això afecti la licitud del tractament basat en el consentiment previ a la seva retirada.

No comprometem a executar tots aquests drets dins del termini legal màxim establert de 10 dies hàbils.

Si un Usuari considera que hi ha un problema amb la forma en què Quars Andorra està manejant les seves dades, pot dirigir les seves reclamacions al Responsable de Seguretat o a l’autoritat de protecció de dades que correspongui, sent l’Agència Espanyola de Protecció de Dades la indicada en el cas d’Espanya.

CONSERVACIÓ DE LES DADES

Les dades de caràcter personal dels Usuaris que usin el formulari de contacte o que ens enviïn un email sol·licitant informació seran tractats durant el temps estrictament necessari per a atendre la sol·licitud d’informació, o fins que es revoqui el consentiment atorgat.

Les dades de caràcter personal del Client seran tractats fins que finalitzi la relació contractual. El període de conservació de les dades personals serà el mínim necessari, podent mantenir-se fins a:

 • 4 anys: Llei sobre Infraccions i Sancions en l’Ordre Social (obligacions en matèria d’afiliació, altes, baixes, cotització, pagament de salaris…); Arts. 66 i sig. Llei General Tributària (Llibres de comptabilitat…)
 • 5 anys: Art. 1964 Codi Civil (Accions personals sense termini especial)
 • 6 anys: Art. 30 Codi de Comerç (Llibres de comptabilitat, factures…)
 • 10 anys: Art. 25 Llei de Prevenció del Blanqueig de Capitals i Finançament del Terrorisme.
 • Sense termini: Dades desagregades i anonimizados.

Per part seva, les dades d’Usuaris que es donin d’alta en el butlletí o newsletter seran conservats indefinidament, fins que es revoqui el consentiment atorgat.

XARXES SOCIALS

Quars Andorra compta amb perfil en algunes de les principals xarxes socials d’Internet (Facebook, Twitter, Youtube), reconeixent-se en tots els casos Responsable del tractament de les dades dels seus seguidors, fans, subscriptors, comentaristes i altres perfils d’Usuaris (D’ara endavant, seguidors) publicats per Quars Andorra.

La finalitat del tractament de dades per part de Quars Andorra, quan la llei no el prohibeixi, serà la d’informar els seus seguidors sobre les seves activitats i ofertes, per qualsevol via que la xarxa social permeti, així com prestar servei personalitzat d’atenció a l’Usuari. La base jurídica que legitima aquest tractament serà el consentiment de l’interessat, que podrà revocar en qualsevol moment.

En cap cas Quars Andorra extraurà dades de les xarxes socials, tret que s’obtingués puntual i expressament el consentiment de l’Usuari per a això (Per exemple, per a la realització d’un concurs).

CONFIDENCIALITAT

La informació subministrada per l’Usuari tindrà, en tot cas, la consideració de confidencial, sense que pugui ser utilitzada per a altres finalitats diferents als aquí descrits. Quars Andorra s’obliga a no divulgar ni revelar informació sobre les pretensions de l’Usuari, els motius de l’assessorament sol·licitat o la durada de la seva relació amb aquest.

VALIDESA

Aquesta política de privacitat i de protecció de dades ha estat redactada per LOPDPRO®, empresa de RGPD, a dia 03 de maig de 2019, i podrà variar en funció dels canvis de normativa i jurisprudència que es vagin produint, sent responsabilitat del titular de les dades la lectura del document actualitzat, amb vista a conèixer els seus drets i obligacions sobre aquest tema a cada moment.