REGLAMENT I CONDICIONS DE LA TARGETA ARAP
INICI    ESTACIONS DE SERVEI FES-TE CLIENT REGLAMENT D’ÚS

ARAP PLUS

1- La Targeta de crèdit ARAP (d’ara endavant la Targeta) es regirà per les normes i condicions d’utilització contingudes en el present Reglament, a les quals el Titular atorga el seu consentiment i presa la seva conformitat. La utilització de la Targeta pel seu Titular o els Autoritzats significarà, en qualsevol cas, el coneixement i acceptació d’aquest reglament.

2- La Targeta permetrà al Titular i en el seu cas, a les persones que el titular autoritzi, efectuar compres en qualsevol dels establiments adherits. El Titular tindrà el caràcter de simple dipositari d’aquesta.

3- Arap Andorra, emissora de la Targeta es reserva la facultat de cancel·lar la Targeta durant el termini de la seva vigència, així com d’anul·lar al Titular tots els drets relatius al seu ús si, segons el seu criteri, existeixen raons que ho justifiquen. A aquests efectes, Arap Andorra, podrà declarar el deute com a vençut i exigir el reintegrament de totes les quantitats pendents, incloent-hi les despeses i els interessos, meritades a conseqüència de l’ús de la Targeta.
El Titular podrà, així mateix, cancel·lar la Targeta en qualsevol moment, comunicant-ho a Arap Andorra, perdent els drets relatius al seu ús i obligant-se al reintegrament de tot el deute pendent.
Aniran a càrrec del Titular totes les transaccions realitzades amb la Targeta fins a la devolució efectiva de la mateixa a Arap Andorra.

4- Titular i Autoritzats s’obliguen a:

* Conservar i utilitzar correctament la/les Targetes, que els hi són lliurades en concepte de dipòsit.
* Notificar immediatament de manera fefaent a Arap Andorra el robatori o la pèrdua de la Targeta.
* El Titular s’obliga a respondre solidàriament de les operacions efectuades per qualsevol dels autoritzats.
* Acceptar l’assentament en el compte, de les operacions que s’hagin realitzat amb la Targeta.
* Aprovisionar els fons necessaris al compte bancari designat per satisfer cada mes l’import del seu deute.

5- El Titular queda exempt de responsabilitat per l’ús indegut de la Targeta des del moment en què hagi notificat fefaentment el robatori o pèrdua de la Targeta, sempre que no li sigui atribuïble dol o culpa.

6- La realització d’operacions mitjançant la Targeta, exigirà la presentació de la mateixa i la firma del tiquet de venda, acceptant el titular com import de cada operació aquell que figuri en el tiquet de venda firmat per ell o pels Autoritzats.

7- Arap Andorra estableix com a límit de les operacions que es poden realitzar amb la Targeta Arap Plus durant el període d’un mes, la quantitat de 180 €. No obstant això, a petició del Titular, Arap Andorra pot augmentar l’import del crèdit mensual prèvia presentació d’un Aval Bancari, com a mínim de l’import sol·licitat.

8- S’aplicarà una comissió de 7€ pel retorn impagat del rebut presentat al compte bancari autoritzat pel Titular de la Targeta Arap Plus en concepte de despeses de gestió d’Impagament, que és reflectirà en el mateix rebut afegint-se a l’import original.

9- La informació facilitada és confidencial, autoritzant el Titular el tractament informatitzat d’aquestes.

10- Arap Andorra es reserva el dret de modificar aquest reglament comunicant-ho degudament al Titular.

11- Les dades del Titular seran tractades i incorporades en un fitxer propietat de Cúmul Grup SAU. Mitjançant el següent formulari el Titular accepta puntualment rebre informació sobre l’empresa. Conforme la Llei de Protecció de dades del 18 de desembre del 2003, informem que el Titular pot accedir, rectificar o cancel·lar les seves dades dirigint-se a les nostres oficines de l’Edifici Quars a l’Avinguda Meritxell, 75 d’Andorra la Vella.

MESURES DE SEGURETAT

S’informa els Usuaris d’aquesta web que Quars Andorra ha adoptat les mesures de seguretat tècniques, organitzatives i de seguretat al nostre abast per a evitar la pèrdua, malament ús, alteració, accés no autoritzat i robatori de les dades, i que garanteixen així la confidencialitat, integritat i qualitat de la informació continguda en aquestes, d’acord amb el que s’estableix en la normativa vigent en protecció de dades. Les dades personals que es recullen en els formularis són objecte de tractament, únicament, per part del personal de Quars Andorra o dels Encarregats del Tractament designats.

El Lloc web de Quars Andorra compta a més amb un xifrat SSL, que permet a l’Usuari l’enviament segur de les seves dades personals a través dels formularis de contacte o registre del lloc web.

VERACITAT DE LES DADES

L’Usuari manifesta que totes les dades facilitades per ell són certs i correctes i es compromet a mantenir-los actualitzats. L’Usuari respondrà de la veracitat de les seves dades i serà l’únic responsable de quants conflictes o litigis poguessin resultar per la falsedat d’aquests. És important que, perquè puguem mantenir les dades personals actualitzades, l’Usuari informe a Quars Andorra sempre que hi hagi hagut alguna modificació en aquests

DRETS DE L’USUARI

La LOPD i GDD i el RGPD concedeixen als interessats la possibilitat d’exercir una sèrie de drets relacionats amb el tractament de les seves dades personals. Per a això, l’Usuari haurà de dirigir-se, aportant documentació que acrediti la seva identitat (DNI o passaport), mitjançant correu electrònic a info@quarsandorra.com, o bé mitjançant comunicació escrita a l’adreça que apareix en el nostre Avís Legal. Aquesta comunicació haurà de reflectir la següent informació: nom i cognoms de l’Usuari, la petició de sol·licitud, el domicili i les dades acreditatives.

L’exercici de drets haurà de ser realitzat pel propi Usuari. No obstant això, podran ser executats per una persona autoritzada com a representant legal de l’Usuari, aportant-se la documentació que acrediti aquesta representació.

L’Usuari podrà sol·licitar l’exercici dels drets següents:

  • Dret a sol·licitar l’accés a les dades personals, que és el dret a obtenir informació sobre si les seves pròpies dades de caràcter personal estan sent objecte de tractament, la finalitat del tractament que, en el seu cas, s’estigui realitzant, així com la informació disponible sobre l’origen d’aquestes dades i les comunicacions realitzades o previstes d’aquests.
  • Dret a sol·licitar la seva rectificació, en cas que les dades personals siguin incorrectes o inexactes, o supressió de les dades que resultin ser inadequats o excessius.
  • Dret a sol·licitar la limitació del seu tractament, i en aquest cas únicament seran conservats per Quars Andorra les dades estrictament necessàries per a l’exercici o la defensa de reclamacions.
  • Dret a oposar-se al tractament: es refereix al dret de l’interessat al fet que no es dugui a terme el tractament de les seves dades personals o se cessi en el mateix en els supòsits en què no sigui necessari el seu consentiment per al tractament, que es tracti de fitxers de prospecció comercials o que tinguin la finalitat d’adoptar decisions referides a l’interessat i basades únicament en el tractament automatitzat de les seves dades, tret que per motius legítims o l’exercici o la defensa de possibles reclamacions s’hagin de continuar tractant.
  • Dret a la portabilitat de les dades: en cas que vulgui que les seves dades siguin tractades per una altra empresa, Quars Andorra li facilitarà la portabilitat de les seves dades en format exportable.

En el cas que s’hagi atorgat el consentiment per a alguna finalitat específica, l’Usuari té dret a retirar el consentiment en qualsevol moment, sense que això afecti la licitud del tractament basat en el consentiment previ a la seva retirada.

No comprometem a executar tots aquests drets dins del termini legal màxim establert de 10 dies hàbils.

Si un Usuari considera que hi ha un problema amb la forma en què Quars Andorra està manejant les seves dades, pot dirigir les seves reclamacions al Responsable de Seguretat o a l’autoritat de protecció de dades que correspongui, sent l’Agència Espanyola de Protecció de Dades la indicada en el cas d’Espanya.

CONSERVACIÓ DE LES DADES

Les dades de caràcter personal dels Usuaris que usin el formulari de contacte o que ens enviïn un email sol·licitant informació seran tractats durant el temps estrictament necessari per a atendre la sol·licitud d’informació, o fins que es revoqui el consentiment atorgat.

Les dades de caràcter personal del Client seran tractats fins que finalitzi la relació contractual. El període de conservació de les dades personals serà el mínim necessari, podent mantenir-se fins a:

  • 4 anys: Llei sobre Infraccions i Sancions en l’Ordre Social (obligacions en matèria d’afiliació, altes, baixes, cotització, pagament de salaris…); Arts. 66 i sig. Llei General Tributària (Llibres de comptabilitat…)
  • 5 anys: Art. 1964 Codi Civil (Accions personals sense termini especial)
  • 6 anys: Art. 30 Codi de Comerç (Llibres de comptabilitat, factures…)
  • 10 anys: Art. 25 Llei de Prevenció del Blanqueig de Capitals i Finançament del Terrorisme.
  • Sense termini: Dades desagregades i anonimizados.

Per part seva, les dades d’Usuaris que es donin d’alta en el butlletí o newsletter seran conservats indefinidament, fins que es revoqui el consentiment atorgat.

XARXES SOCIALS

Quars Andorra compta amb perfil en algunes de les principals xarxes socials d’Internet (Facebook, Twitter, Youtube), reconeixent-se en tots els casos Responsable del tractament de les dades dels seus seguidors, fans, subscriptors, comentaristes i altres perfils d’Usuaris (D’ara endavant, seguidors) publicats per Quars Andorra.

La finalitat del tractament de dades per part de Quars Andorra, quan la llei no el prohibeixi, serà la d’informar els seus seguidors sobre les seves activitats i ofertes, per qualsevol via que la xarxa social permeti, així com prestar servei personalitzat d’atenció a l’Usuari. La base jurídica que legitima aquest tractament serà el consentiment de l’interessat, que podrà revocar en qualsevol moment.

En cap cas Quars Andorra extraurà dades de les xarxes socials, tret que s’obtingués puntual i expressament el consentiment de l’Usuari per a això (Per exemple, per a la realització d’un concurs).

CONFIDENCIALITAT

La informació subministrada per l’Usuari tindrà, en tot cas, la consideració de confidencial, sense que pugui ser utilitzada per a altres finalitats diferents als aquí descrits. Quars Andorra s’obliga a no divulgar ni revelar informació sobre les pretensions de l’Usuari, els motius de l’assessorament sol·licitat o la durada de la seva relació amb aquest.

VALIDESA

Aquesta política de privacitat i de protecció de dades ha estat redactada per LOPDPRO®, empresa de RGPD, a dia 03 de maig de 2019, i podrà variar en funció dels canvis de normativa i jurisprudència que es vagin produint, sent responsabilitat del titular de les dades la lectura del document actualitzat, amb vista a conèixer els seus drets i obligacions sobre aquest tema a cada moment.